Pixl Media intigiritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Pixel Media AB, org.nr: , behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” i denna policy avses Pixel Media AB. Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt sätt.

 1. Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
 2. Om vem behandlar vi personuppgifter?
 3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
 4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
 5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vem har tillgång till dina uppgifter?
 6. Hur och var lagrar vi dina personuppgifter?
 7. Profilering
 8. Vad har du som registrerad för rättigheter?
 9. Ändringar av policyn
 1. Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter? Pixel Media AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
 2. Om vem behandlar vi personuppgifter? Vi behandlar personuppgifter om Kunder eller presumtiva kunder, dvs. privatpersoner som köper eller på annat sätt visar intresse för våra produkter via vår webbplats, t.ex. genom att designa eller köpa med avseende för våra produkter.
 3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? Vi kan komma att behandla både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig såsom namn, adress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter? För att kunna ingå och hantera köp av produkt med dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt erbjudande av produkt för dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant köp ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bl.a. nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via e-post, sms m.m. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov samt marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Pixel Media AB har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter som behandlas till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.
 5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter. Vi sparar uppgifter om dig som kund så länge det finns ett aktivt skäl till köp. Efter köp av produkt har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av köp. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bl.a. för att administrera eventuella garantier eller reklamationsfrister, för att följa lagkrav, för hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Pixel Media AB men som inte härrör från något köp, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. De uppgifter som vi behandlar om dig för marknadsföringssyften sparar vi tills du invänder mot denna behandling av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt.
 6. Vem har tillgång till dina uppgifter? Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran eller när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse. Pixel Media AB förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas. Tredje part blir, beroende på omständigheterna, antingen självständigt personuppgiftsansvarig, med Pixel Media AB gemensamt personuppgiftsansvarig.
 7. Hur och var lagrar vi dina personuppgifter? Pixel Media AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Pixel Media AB kommer endast att behandla dina personuppgifter inom EU/EES.
 8. Profilering Pixel Media AB kan komma att behandla dina personuppgifter genom profilering, såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp m.m. för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av köp med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning, kan vi dock alltjämt fortsätta behandla dina personuppgifter.
 9. Vad har du som registrerad för rättigheter? Du har rätt att vända dig till oss och begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära information om bl.a. ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Pixel Media AB kommer att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade, kompletterade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bl.a. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke som återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring. Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Pixel Media AB och föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av köp. Om du har frågor eller är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via, info@pixlmedia.se Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se
 10. Ändringar av policyn Pixel Media AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Pixel Media AB informera om detta på lämpligt sätt.